AN GIANG

Tây An
  Hình ảnh: Hình
  Thiền sư: Minh Khiêm Hoằng Ân
    (Diệu Nghĩa, Tổ núi Sam) (1850-1914)

[Trang chủ]