BÌNH ĐỊNH

Thập Tháp Di Đà (Sắc Tứ Thập Tháp Di Đà)
  Hình ảnh: Hình
  Thiền sư: Nguyên Thiều (1648-1728)

[Trang chủ]