BÌNH THUẬN

1. Cổ Thạch
Hình ảnh:  Hình
Thiền sư: Hải Bình Bảo Tạng (1818-1862)
2. Linh Sơn Trường Thọ
Hình ảnh: Hình
Thiền sư: Hữu Đức (Thông Ân)

[Trang chủ]