ĐỒNG NAI

1. Bửu Phong (chùa Núi)
Hình ảnh: Hình
2. Đại Giác (chùa Tượng, chùa Phật Lớn)
Hình ảnh: Hình
Thiền sư: Thành Đẳng Minh Lượng (Minh Yêu) (?-?)
  Phật Ý Linh Nhạc (1725-1821)
  Liễu Đạt Thiệt Thành (?-1823)
  Tổ Ấn Mật Hoằng (1735-1835)
  Tổ Tông Viên Quang (1758-1827)
  Như Hóa Hoằng Đạo
3. Long Thiền
Hình ảnh: Hình

[Trang chủ]