HÀ BẮC

1. Bút Tháp (xem Ninh Phúc)
2. Cảm Ứng
  Hình ảnh: Hình
  Thiền sư: Định Hương (?-1051)
    Viên Chiếu (999-1090)
    Cứu Chỉ (?-?)
    Minh Tâm (?-1034)
    Bảo Tánh (?-1034)
3. Chùa Dâu (xem Pháp Vân)
4. Diên Ứng (xem Pháp Vân)
5. Đức La (xem Vĩnh Nghiêm)
6. Ninh Phúc (Bút Tháp)
  Hình ảnh: Hình
  Thiền sư: Chuyết Công (Chuyết Chuyết) (1590-1644)
    Minh Hành (1596-1659)
7. Pháp Vân (chùa Dâu, Diên Ứng)
  Hình ảnh: Hình
  Thiền sư: Tỳ-ni-đa-lưu-chi (?-594)
    Pháp Hiền (?-626)
8. Phật Tích
  Hình ảnh: Hình
  Thiền sư: Chuyết Công (Chuyết Chuyết) (1590-1644)
    Diệu Tuệ
9. Vĩnh Nghiêm (Đức La)
  Hình ảnh: Hình
  Thiền sư: Trần Nhân Tông (1258-1308)
    Pháp Loa (1284-1330)
    Huyền Quang (1254-1334)

[Trang chủ]