HÀ NỘI

1. Chiêu Thiền (Láng)
  Hình ảnh: Hình
2. Hoè Nhai (xem Hồng Phúc)
3. Hồng Phúc (Hoè Nhai)
  Hình ảnh: Hình
  Thiền sư: Tông Diễn (Chân Dung) (1640-1711)
4. (Ni viện) Hương Hải (Linh Ứng)
  Hình ảnh: Hình
  Thiền sư: Diệu Nhân (1041-1113)
5. Kiến Sơ
  Hình ảnh: Hình
  Thiền sư: Vô Ngôn Thông (?-826)
    Cảm Thành (?-860)
    Thiện Hội (?-900)
    Đa Bảo (?-?)
    Thiền Lão (?-?)
6. Láng (xem Chiêu Thiền)
7. Liên Tông (viện Ly Cấu, Liên Phái)
  Hình ảnh: Hình
  Thiền sư: Như Trừng Lân Giác (1696-1733)
    Tính Tuyền (1674-1744)
    Hải Quýnh (Từ Phong) (1728-1811)
    Kim Liên Tịch Truyền (1745-1816)
8. Linh Ứng (xem Ni viện Hương Hải)
9. Lý Quốc Sư (Lý Triều Quốc Sư)
  Hình ảnh: Hình
  Thiền sư: Minh Không (1076-1141)
10. Pháp Vân
  Hình ảnh: Hình
  Thiền sư: Sùng Phạm (1004-1087)
    Đạo Hạnh (?-1115)
    Trì Bát (1049-1117)

[Trang chủ]