HÀ TÂY

1. Đại Bi
  Hình ảnh: Hình
  Thiền sư: Đức Minh (?-?)
2. Chùa Đậu (xem Pháp Vũ)
3. Pháp Vũ (Thành Đạo, chùa Đậu)
  Hình ảnh: Hình
  Thiền sư: Thiền Nham (1093-1163)
    Đạo Chân (Vũ Khắc Minh) (thế kỷ 17)
    Đạo Tâm (Vũ Khắc Trường) (thế kỷ 17)
4. Quảng Nghiêm (Tiên Lữ, Trăm Gian)
  Hình ảnh: Hình
  Thiền sư: Đức Minh (?-?)
5. Sùng Nghiêm
  Hình ảnh: Hình
  Thiền sư: Trần Nhân Tông (1258-1308)
    Như Hiện (Nguyệt Quang) (?-1765)
6. Thành Đạo (xem Pháp Vũ)
7. Chùa Thầy (xem Thiên Phúc)
8. Thiên Phúc (chùa Thầy)
  Hình ảnh: Hình
  Thiền sư: Đạo Hạnh (?-1115)
9. Tiên Lữ (xem Quảng Nghiêm)
10. Trăm Gian (xem Quảng Nghiêm)

[Trang chủ]