HẢI HƯNG

1. Côn Sơn (Tư Phúc)
Hình ảnh: Hình
Thiền sư: Pháp Loa (1284-1330)
Huyền Quang (1254-1334)
2. Thanh Mai Sơn
  Hình ảnh: Hình
  Thiền sư: Pháp Loa (1284-1330)
    Huyền Quang (1254-1334)
3. Tư Phúc (xem Côn Sơn)

[Trang chủ]