HẢI PHÒNG

Nguyệt Quang
  Hình ảnh: Hình
  Thiền sư: Như Hiện (Nguyệt Quang) (?-1765)
    Tính Tĩnh (1692-1773)
    Đạo Nguyên (?-?)

[Trang chủ]