THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1. Giác Hải
  Hình ảnh: Hình
  Thiền sư: Như Nhãn Từ Phong (1864-1938)
2. Giác Lâm
  Hình ảnh: Hình
  Thiền sư: Tổ Tông Viên Quang (1758-1827)
    Tiên Giác Hải Tịnh (1788-1875)
    Minh Vi Mật Hạnh (1828-1898)
    Minh Khiêm Hoằng Ân
    (Diệu Nghĩa) (1850-1914)
    Minh Lý Quảng An
    Như Lợi
    Như Phòng Hoằng Nghĩa
    Hồng Hưng Thạnh Đạo
3. Giác Viên (trước là tu viện Quan Âm)
  Hình ảnh: Hình
  Thiền sư: Minh Vi Mật Hạnh (1828-1898)
    Minh Khiêm Hoằng Ân
    (Diệu Nghĩa) (1850-1914)
    Như Nhãn Từ Phong (1864-1938)
    Như Nhu Chân Không
    Như Phòng Hoằng Nghĩa
4. Hoa Nghiêm (xem Huê Nghiêm)
5. Hội Sơn
  Hình ảnh: Hình
  Thiền sư: Khánh Long (?-?)
6. Huê Nghiêm
  Hình ảnh: Hình
  Thiền sư: Thiệt Thoại Tánh Tường
    Tế Vĩnh Quảng Nhân
    Tế Lý Quảng Đức
    Đạt Lý Huệ Lưu
7. Khải Tường (Quốc Ân Khải Tường)
  Hình ảnh: Hình
  Thiền sư: Phật Ý Linh Nhạc (1725-1821)
    Tổ Đạt Trí Tâm
    Tế Tín Chánh Trực
8. Linh Sơn
  Hình ảnh: Hình
9. Phước Tường
  Hình ảnh: Hình
  Thiền sư: Phật Chiếu Linh Quang
10. Quốc Ân Khải Tường (xem Khải Tường)
11. Tập Phước (Sắc Tứ Tập Phước)
  Hình ảnh: Hình
  Thiền sư: Tổ Tông Viên Quang (1758-1827)
12. Từ Ân (Sắc Tứ Từ Ân)
  Hình ảnh: Hình
  Thiền sư: Phật Ý Linh Nhạc (1725-1821)
    Liễu Đạt Thiệt Thành (?-1823)
    Tổ Ấn Mật Hoằng (1735-1835)
    Tổ Tông Viên Quang (1758-1827)
    Tiên Giác Hải Tịnh (1788-1875)
    Tế Tín Chánh Trực
    Tế Chánh Bổn Giác

[Trang chủ]