NAM HÀ

Phổ Minh
  Hình ảnh: Hình
  Thiền sư: Trần Nhân Tông (1258-1308)

[Trang chủ]