QUẢNG NINH

1. Hoa Yên
  Hình ảnh: Hình
  Thiền sư: Chân Nguyên (Tuệ Đăng) (1647-1726)
    Chân Trú
2. Quỳnh Lâm (viện Quỳnh Lâm)
  Hình ảnh: Hình
  Thiền sư: Minh Không (1076-1141)
    Pháp Loa (1284-1330)
    Chân Nguyên (Tuệ Đăng) (1647-1726)
    Như Hiện (Nguyệt Quang) (?-1765)
    Tính Tĩnh (1692-1773)

[Trang chủ]