SÔNG BÉ

1. Chùa núi Châu Thới
  Hình ảnh: Hình
  Thiền sư: Thành Nhạc Ẩn Sơn (?-1776)
2. Long Hưng (chùa Tổ)
  Hình ảnh: Hình
  Thiền sư: Đạo Trung Thiện Hiếu (Tổ Đỉa) (?-?)
    Hải Bình Bảo Tạng (1818-1862)

[Trang chủ]