THÁI BÌNH

1. Chùa Keo dưới (xem Nghiêm Quang)
2. Nghiêm Quang (Thần Quang, chùa Keo dưới)
  Hình ảnh: Hình
  Thiền sư: Không Lộ (?-1119)
3. Thần Quang (xem Nghiêm Quang)

[Trang chủ]