THỪA THIÊN - HUẾ

1. Ấn Tông (Từ Đàm)
  Hình ảnh: Hình
  Thiền sư: Tử Dung Minh Hoằng (?-?)
2. Báo Quốc
  Hình ảnh: Hình
  Thiền sư: Liễu Quán (?-1743)
    Đạo Minh Phổ Tịnh
3. Diệu Đế
  Hình ảnh: Hình
  Thiền sư: Nguyễn Văn Chân
4. Hà Trung
  Hình ảnh: Hình
  Thiền sư: Nguyên Thiều (1648-1728)
5. Quốc Ân
  Hình ảnh: Hình
  Thiền sư: Nguyên Thiều (1648-1728)
    Tổ Ấn Mật Hoằng (1735-1835)
    Nhất Định (1784-1847)
6. Thiên Mụ
  Hình ảnh: Hình
  Thiền sư: Thạch Liêm (?-?)
    Liễu Quán (?-1743)
    Liễu Đạt Thiệt Thành (?-1823)
    Tổ Ấn Mật Hoằng (1735-1835)
    Tiên Giác Hải Tịnh (1788-1875)
    Tế Bổn Viên Thường (1769-1848)
    Tế Chánh Bổn Giác
    Tiên Huệ Tịnh Nhãn
7. Thiên Thai Thiền Tông (Thuyền Tôn)
  Hình ảnh: Hình
  Thiền sư: Liễu Quán (?-1743)
8. Thuyền Tôn (xem Thiên Thai Thiền Tông)
9. Từ Đàm (xem Ấn Tông)
10. Từ Hiếu (Sắc Tứ Từ Hiếu, trước là am An Dưỡng)
  Hình ảnh: Hình
  Thiền sư: Nhất Định (1784-1847)
11. Viên Thông
  Hình ảnh: Hình
  Thiền sư: Liễu Quán (?-1743)

[Trang chủ]