TIỀN GIANG

1. Bửu Lâm
  Hình ảnh: Hình
  Thiền sư: Minh Khiêm Hoằng Ân (Diệu Nghĩa)
    (1850-1914)
2. Linh Thứu (xem Long Nguyên)
3. Long Nguyên (Long Tuyền, Linh Thứu)
  Hình ảnh: Hình
4. Long Tuyền (xem Long Nguyên)
5. Vĩnh Tràng
  Hình ảnh: Hình
  Thiền sư: Như Nhãn Từ Phong (1864-1938)
    Chánh Hậu

[Trang chủ]