Chúng tôi xin chân thành tri ân đạo hữu Võ Văn Tường đã cho phép chúng tôi sử dụng các hình ảnh trong quyển Những Ngôi Chùa Nổi Tiếng Việt Nam, xuất bản năm 1994 và Việt Nam Danh Lam Cổ Tự, xuất bản năm 1996 để giới thiệu lên chương trình này.

[Trang chủ]