VIỆT NAM

•  Thiền viện Chân Không

•  Thiền viện Đạo Huệ

•  Thiền viện Hiện Quang

•  Thiền viện Huệ Chiếu

•  Thiền viện Hương Hải

•  Thiền viện Liễu Đức

•  Thiền viện Linh Chiếu

•  Thiền viện Phổ Chiếu

•  Thiền viện Sùng Phúc

•  Thiền viện Thường Chiếu

•  Thiền viện Tịch Chiếu

•  Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng

•  Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử

•  Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên

•  Thiền viện Tuệ Quang

•  Thiền viện Tuệ Thông

•  Thiền viện Viên Chiếu

HOA KỲ

•  Thiền viện Bồ-Đề

•  Thiền viện Chánh Tâm

•  Thiền tự Chân Nguyên

•  Thiền viện Chơn Tâm

•  Thiền viện Diệu Nhân

•  Thiền viện Đại Đăng

•  Thiền tự Minh Chánh

•  Thiền tự Ngọc Chiếu

•  Thiền viện Quang Chiếu

•  Thiền tự Vô Ưu

GIA NÃ ĐẠI

•  Thiền tự Đạo Viên

PHÁP

•  Thiền tự Thường Lạc

ÚC CHÂU

•  Thiền tự Hỉ Xả

•  Thiền tự Hiện Quang

•  Thiền tự Pháp Loa

•  Thiền tự Tiêu Dao

•  Thiền tự Tuệ Căn


[Trang chủ]