Thiền viện Bồ-Đề

  • Trụ trì: Thượng tọa Thích Tuệ Tĩnh
  • Địa chỉ: 773 Granite Street, Braintree, MA 02184, USA
  • Điện thoại: (781) 848-3704