Thiền viện Chánh Tâm

  • Trụ trì: Thượng tọa Thích Tuệ Giác
  • Địa chỉ: 8811 Katella Ave, Stanton, CA 90680, USA
  • Điện thoại: (714) 236-0826