Thiền tự Chân Nguyên

  • Trụ trì: Sư cô Thích nữ Thuần Hạnh
  • Địa chỉ: 12039 Holderrieth Road, Tomball, TX 77375, USA
  • Điện thoại: (281) 290-0984