Thiền viện Đại Đăng

  • Trụ trì: Thượng tọa Thích Tuệ Giác
  • Địa chỉ: 6326 Camino Del Rey, Bonsall, CA 92003, USA
  • Điện thoại: (760) 945-5588  Fax: (760) 945-5586