Thiền viện Diệu Nhân

  • Trụ trì: Ni sư Thích nữ Như Đức
  • Địa chỉ: PO Box 265, Rescue City, CA 95672, USA
  • Điện thoại: (530) 676-7108