Thiền tự Hiện Quang

  • Trụ trì:
  • Địa chỉ: Úc
  • Điện thoại: