Thiền tự Hỉ Xả

  • Trụ trì:
  • Địa chỉ: 3 Wooma Rd Penfield, South Australia 5121, Australia
  • Điện thoại: (08) 82847344 Fax: (08) 83453006
  • E-mail: kimt@picknowl.com.au