Thiền viện Hương Hải

  • Trụ trì: Ni sư Thích nữ Thuần Giác
  • Địa chỉ: xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
  • Điện thoại: (84) 61 841167