Thiền tự Minh Chánh

  • Trụ trì: Thượng tọa Thích Tuệ Tĩnh
  • Địa chỉ: 13440 SE. 192nd St., Renton, WA 98058, USA
  • Điện thoại: (253) 631-7346