Thiền tự Ngọc Chiếu

  • Trụ trì:
  • Địa chỉ: 10611 Chapman Avenue, Garden Grove, CA 92840, USA
  • Điện thoại: (714) 590-9545