Thiền viện Quang Chiếu

  • Trụ trì: Sư cô Thích nữ Hạnh Diệu
  • Địa chỉ: 5251 Rendon Road, Fortworth, TX 76140, USA
  • Điện thoại: (817) 483-8670
  • Trang nhà: www.thienvienquangchieu.org