Thiền tự Thường Lạc

  • Trụ trì: Sư cô Thích nữ Diệu Nhân
  • Địa chỉ: 63 Avenue Rouget De L’Isle, 94400 Vitry Sur Seine, France
  • Điện thoại: