Thiền tự Tiêu Dao

  • Trụ trì:  Sư cô Thích nữ Hạnh Diệu
  • Liên lạc: Sư cô Thích nữ Huyền Đạo
  • Địa chỉ: 5 Rolex Court, Noble Park, Victoria 3174, Australia
  • Điện thoại: (61) (3) 9713 3223
  • E-mail: thientu_tieudao@yahoo.com