Thiền tự Tuệ Căn

  • Trụ trì: Sư cô Thích nữ Huệ Căn
  • Liên lạc: Sư cô Thích nữ Trí Định
  • Địa chỉ: 7 Lichfield St, Victoria Park 6100 WA, Australia
  • Điện thoại: (08) 9470 1251
  • E-mail: thienvientuecan@yahoo.com.au