Thiền tự Vô Ưu

  • Trụ trì: Sư cô Thích nữ Đồng Kính
  • Địa chỉ: 1300 Church Ave, San Martin, CA 95046, USA
  • Điện thoại: (408) 683-4498