Mục đích của Phật sự Thường Chiếu là giới thiệu đường lối tu thiền của Thiền sư Thích Thanh Từ cùng gom góp và lưu trữ tất cả những tác phẩm và dịch phẩm của Thiền sư.

Tất cả những tài liệu liên quan đến Thiền sư Thích Thanh Từ đều đã được xin phép và được sự chấp thuận của Thiền sư trước khi đưa lên chương trình này.

[Trang gốc]

 

Kể từ 15 tháng 04 năm 2007, Phật sự Thường Chiếu chỉ đảm trách việc lưu trữ và giới thiệu kinh sách Hòa thượng Thích Thanh Từ lên mạng Internet. Nếu cần, xin quí đạo hữu vui lòng liên lạc với thiền viện, đạo tràng trong mục “Các Thiền viện” để biết thêm chi tiết về hoạt động của tông môn.